Voor iedereen

NL Voor iedereen!

www.nlvooriedereen.nl

Hier vindt u een duidelijke toelichting en een kort  “klip en Klaar filmpje” over het hoe en waarom van het VN-verdrag. Het verdrag is meer dan alleen  een verdrag als wij de intentie ervan, met u, meenemen in de herinrichting van Nederland. Doordat de taken van gemeenten gaan toenemen betekent dit dat zij nu al werken aan de manier waarop er daadwerkelijk invulling aan gegeven gaat worden.
nlvooriedereen

Waarom dit VN-verdrag?

Is een apart mensenrechtenverdrag voor mensen met een handicap echt nodig?

Jazeker. In veel landen, ook in Nederland, kunnen mensen met een handicap niet altijd volwaardig meedoen aan de samenleving. Dat moet veranderen.

Het doel van dit VN-verdrag is de mensenrechten van mensen met een beperking bevorderen, beschermen en waarborgen.

In het verdrag staan geen nieuwe rechten. Het verdrag is een uitwerking van al bestaande mensenrechten, speciaal gericht op situaties waarin mensen met een handicap vaak nog een achterstand hebben.

Wat moet de overheid regelen?

De overheid moet maatregelen treffen die het meedoen van mensen met een handicap mogelijk maken. En de overheid moet zorgen voor maatregelen die de achterstanden opheffen. Bovendien moet de overheid diverse bestaande wetten aanpassen (o.a. de Wet gelijke behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten).

Wat kunt u doen?

Het VN-verdrag is niet alleen een zaak van de overheid. Vrijwel iedereen heeft te maken met het verdrag. Iedereen is verplicht er rekening mee te houden.

Meer weten?

De volgende organisaties houden zich bezig met kwesties rond het VN-verdrag.

CG-Raad en Platform VG: lobbyen voor een snelle ratificatie van het verdrag
www.cg-raad.nl
www.platformvg.nl

Coalitie voor Inclusie: beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving wil vergroten. www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl

Het College voor de Rechten van de Mens: College dat mensenrechten belicht, bewaakt en beschermt. www.mensenrechten.nl

AllesToegankelijk: AllesToegankelijk streeft ernaar dat goederen en diensten toegankelijk zijn voor iedereen. www.allestoegankelijk.nl

Waarmerk drempelvrij.nl: kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. www.drempelvrij.nl

Accessibility: expertisecentrum voor toegankelijke ICT www.accessibility.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.