Het gekantelde gesprek ook in de nieuwe Wmo?

Het gekantelde gesprek ook in de nieuwe Wmo?

Zes jaar geleden, bij de introductie van de Wmo en de Kanteling, zijn de eerste stappen richting participatiesamenleving gezet. De Kanteling is de manier van werken waarbij de gemeente ervoor zorgt dat burger meedoet en zo zelfredzaam mogelijk is. De gemeente compenseert beperkingen in participatie in samenspraak met de burger, zijn netwerk en waar nodig, met professionele ondersteuning of hulpmiddelen.

In de afgelopen zes jaar zijn er de nodige ervaringen opgedaan met gekanteld werken. De VNG publiceerde onlangs een groot aantal voorbeelddocumenten hierover. Het gaat om verslagen, beschikkingen en besluiten die goed laten zien hoe het keukentafelgesprek kan verlopen en wat dit betekent voor de cliënt die een aanvraag komt doen. Bekijk het overzicht…

keukentafel

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek is een persoonlijk overleg, vaak bij de betrokkenen thuis, waarin gekeken wordt wat iemand vraagt en wat zijn mogelijkheden en beperkingen zijn. Dit gesprek is een inventarisatie naar de wensen en de mogelijkheden van de aanvrager, geen aanvraag voor een voorziening. De uitkomst van het keukentafelgesprek is altijd een verslag.
Sommige gemeenten willen dat er ook ervaringsdeskundigen aanwezig zijn bij het gesprek. Dat kan heel waardevol zijn voor de betrokkenen. Het kan ook preventief werken doordat er geen verkeerde oplossingen worden gekozen. Daarnaast kunnen deze ervaringsdeskundigen vanuit de praktijk van de achterban signalen doorgeven aan belangenorganisaties en Wmo-raden en ze kunnen meedenken met de gemeente zodat verspilling wordt voorkomen.

De aanvraag

Het keukentafelgesprek kan in sommige situaties wel leiden tot een aanvraag voor een voorziening. Soms is het verslag die aanvraag, soms hanteert een gemeente een aparte aanvraagprocedure met een ander formulier.
Als er een aanvraag is gedaan, neemt de gemeente altijd een besluit. Dat besluit staat in een beschikking. In deze beschikking legt de gemeente uit of zij de aanvraag wel of niet honoreert. De gemeente moet daarbij altijd een motivatie geven hoe zij tot haar besluit is gekomen.
Als de aanvrager het niet eens is met het besluit van de gemeente, kan hij op basis van de beschikking in beroep gaan of bezwaar aantekenen.

De nieuwe Wmo en het keukentafelgesprek

Op dit moment ligt het voorstel voor de nieuwe Wmo bij de Raad van State voor advies. Hoewel de wet nog niet is vastgesteld in de Kamer, maken de meeste gemeenten al nieuwe plannen voor het organiseren van Het Gesprek, het Wmo-loket en ‘de toegang’ tot voorzieningen en tot de gemeentelijke dienstverlening.
Wij verwachten dat de meeste gemeenten voor het einde van dit jaar hun nieuwe beleid gereed willen hebben. Dat betekent dat belangenbehartigers, samen met Wmo-raden, nu al aan de slag moeten. Zij moeten hun gemeente bevragen over zaken als:

  • Visie: wat wil de gemeente bereiken voor welke groep mensen?
  • Doelen en resultaten: denkt de gemeente vanuit resultaten voor de burger, zoals iedereen kan veilig wonen, of iedereen van 65+ heeft een netwerk van minimaal 3 personen met 1 persoon in de buurt?
  • Regie op samenhang en samenwerking: hoe wil de gemeente de regie voeren op het (samen)werken van professionals en andere partijen in de wijk. Zitten er bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen bij Het Gesprek of in het sociale wijkteam?

Verder lezen

Wilt u meer weten over het beïnvloeden van gemeentelijk beleid en hoe u dat kunt doen, lees dan eens de AVI-handreiking beïnvloeding.
Wilt u ondersteuning over wat u en uw organisatie kunnen doen in het kader van het contact met de gemeente en Het Gesprek? Zoek dan contact met de Adviseur Versterking Wmo bij u in de buurt.

auteur: Inge van Dommelen, adviseur Kanteling

Bron: http://www.koepelwmoraden.nl/weblog/maatwerk-of-jurisprudentie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.