gemeenteraad Leusden 2014

MEE DOEN ?! Verkiezingen voor de gemeenteraad Leusden 2014

Een jaar geleden hebben de vier samenwerkende organisaties, SOL, DUWgroep, Platform Sociale Zekerheid en Steunfonds Vluchtelingen, (als belangenbehartigers van resp. ouderen, mensen met een beperking of een minimum inkomen en (inburgerende) vluchtelingen)  met de politieke partijen in Leusden gesproken over een aantal belangrijke onderwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Toen schreven we: “Onze organisaties hebben bij het lezen van de verkiezingsprogramma’s rond de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2010) moeten constateren dat er weinig tot geen aandacht in die programma’s is besteed aan burgers met een beperking/chronische ziekte, aan ouderen, aan nieuwkomers of aan burgers met een minimum-inkomen. De Samenleving Voorop vraagt om een participerende samenleving.” Nu zijn de nieuwe programma’s er. We hebben ze voor u doorgespit. En ‘mee doen’ (participatie) staat nu inderdaad centraal.

 Ook kwetsbare mensen moeten kunnen mee doen.

 “Een samenleving waar iedereen bij hoort en aan kan deelnemen.”(CDA). “Hinderpalen die ouderen belemmeren om aan de samenleving mee te doen zoals zij dat zelf wensen, moeten worden weggenomen.” (GL/PvdA).  “Er zijn burgers voor wie meedoen moeilijk is. Zij moeten (..) niet aan hun lot worden overgelaten.” (CU/SGP). “Waar nodig ondersteunt de gemeente Leusden de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.” (CDA). Gaat het daarbij over ouderen, dan is meestal de insteek dat zij zo lang mogelijk in de eigen woning willen blijven. Bij mensen met een beperking ligt het accent op toegankelijkheid van voorzieningen en op mobiliteit, en bij mensen met een minimaal inkomen voorkoming van sociaal isolement door gebrek aan geld. Over ‘nieuwe Nederlanders’, als vluchtelingen of allochtonen, (opnieuw) geen woord.

verkiezingLeusden2014Wonen, welzijn en zorg, ook voor wie nog lang in eigen huis moet blijven wonen.

Dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis willen (en moeten) blijven wonen, staat in de programma’s niet meer ter discussie. “Zolang mogelijk in eigen huis blijven wonen, indien nodig met hulp.”(VVD). Dat biedt immers de kans in de eigen vertrouwde sociale omgeving te blijven wonen. Maar vergroot ook de druk op de gemeente om hen van dienst te zijn. (GL/PvdA). Dan moet de woning daar wel geschikt voor zijn: “in elk project levensloopbestendige woningen”(D66); “aanpasbaar bouwen” (VVD); “geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en mensen met een beperking” (CU/SGP); zorgen voor woningen die ook goed bewoonbaar zijn voor minder mobiele mensen (GL/PvdA); nieuwe woon- en zorgvormen zoals meer generatiewoningen of groepswonen (D66 en CDA). VVD “aangenaam wonen voor iedereen” en “ruimte voor nieuwe concepten en initiatieven”.  Maar de kans op hulpafhankelijkheid neemt natuurlijk wel toe. Daarom pleiten GL/PvdA en CDA voor meer preventie, moet de gemeente mensen aanzetten om meer op elkaar te letten (GL/PvdA) en schrijft het CDA: “laat mensen elkaar ontmoeten, samen activiteiten ontwikkelen en elkaar de helpende hand bieden”. “Zorg moet een overheidstaak blijven; wonen en welzijn worden weer een taak van de mensen zelf.” (D66). Maar ook: “thuiszorg moet mogelijk blijven voor mensen die deze hulp in hun omgeving ontberen en onvoldoende zelfredzaam zijn.”(D66). Het CDA wil wijkteams van (getrainde) vrijwilligers, pleit voor hulp georganiseerd in de wijk en vindt dat de verzorgingshuizen meer de wijk in moeten. “Voor zorg aan het lichaam blijft altijd professionele hulp beschikbaar.”(CDA). Daarvoor moet de samenhang in de zorg dan wel geregeld worden en makkelijk toegankelijk zijn: “één gezin – één plan – één regisseur” (CU/SGP). VVD: één aanspreekpunt voor alle hulpverlening. GL/PvdA tenslotte verklaart zich ‘sterk voorstander’ van het vroeger door de SOL gepropageerde idee van woonservicecentra, waarin als één totaal-concept wonen, woonomgeving, voorzieningen als winkels voor dagelijkse levensbehoeften plus zorg en aandacht ten behoeve van kwetsbare groepen op wijkniveau ingericht worden.

 Toegankelijkheid, mobiliteit en werk voor mensen met een  (arbeids-)beperking

Voor inwoners met een beperking ligt vooral het accent op toegankelijkheid en mobiliteit. “Knelpunten voor voetgangers en gebruikers van rollator of rolstoel moeten in kaart worden gebracht en aangepakt. De toegankelijkheid  van de openbare ruimte en van openbare gebouwen in Leusden voor mensen met een rolstoel of rollator moet worden verbeterd.” (D66). Het is belangrijk dat goed wordt toegezien op toegankelijkheid van de woningen en de directe leefomgeving (CU/SGP). Goed toegankelijke bushaltes (en) de buschauffeur moet zo nodig mensen kunnen helpen bij het instappen (CU/SGP). Goed openbaar vervoer naar ziekenhuis Meander (CDA, GL/PvdA). Een rechtstreekse busverbinding met het ziekenhuis (D66). Goede bereikbaarheid wanneer een rechtstreekse bus niet mogelijk blijkt (en) bij vervoer door de regiotaxi naar het ziekenhuis, actief de vinger aan de pols houden (CU/SGP).

Ook mensen met een arbeidsbeperking moeten kunnen blijven meedoen. De gemeente moet hun inzet bevorderen (D66). De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie (D66). Een constructieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is daarbij nodig (CU/SGP. De sociale werkvoorziening moet overeind gehouden worden (en) de gemeente behoort zelf een behoorlijk aantal ex-WSW-ers in dienst te nemen (GL/PvdA). Ruimte voor arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een beperking (CDA).

Kunnen meedoen, ook bij een minimum inkomen.

GL/PvdA wil dat mensen actief bij de samenleving betrokken kunnen blijven. Mensen met een minimaal inkomen moeten volop gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Mensen die minder kansen hebben worden ontzien en de huidige voorzieningen moeten zoveel mogelijk in stand blijven. CDA: (Bij bezuinigingen) stellen wij het belang van kwetsbare groepen voorop. “De VVD vindt het belangrijk dat elke burger zich zoveel mogelijk kan ontplooien, waarbij de eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Daar waar dit niet mogelijk is schiet de gemeente te hulp. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen.” D66 wil dat de gemeente een vangnet creëert voor inwoners met een minimaal inkomen. CU/SGP “kiest voor het niet bezuinigen op de regelingen voor de minima. Wij willen er zorg voor dragen dat de drempel om gebruik te maken van (lokale) voorzieningen laag blijft.” En, ook CU/SGP: “Burgers die van een laag inkomen moeten rondkomen (..) kunnen in aanmerking komen voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.” D66 waarschuwt voor stapeling van effecten. Daarom wil CU/SGP een bedrag in de bijzondere bijstand reserveren om mensen, indien nodig, tegemoet te kunnen komen. Verder moet van CU/SGP de bijstandsuitkering ruimhartig toegekend worden: Maatwerk. De VVD versobert sociale regelingen die afwijken van het landelijk gemiddelde. D66 vraagt specifiek aandacht voor gezinnen met minderjarige kinderen. CU/SGP wil dat mensen binnen twee weken terecht kunnen bij schuldhulpverlening.

Is er, nu steeds meer regionaal (‘boven-gemeentelijk’) geregeld wordt, nog ruimte voor een ‘Leusdense’ invulling nu veel taken naar de gemeentes gaan (bijv. WMO en AWBZ)? CU/SGP wil wel samenwerken met omliggende gemeenten, maar niet ten koste van onze eigen lokale doelen. GL/PvdA  heeft geen bezwaar tegen verdere samenwerking met andere gemeenten, maar dan moet de democratische controle op de samenwerkingsverbanden goed worden geregeld (want) de gemeenteraad is en blijft verantwoordelijk. Ook het CDA wil de politieke controle op samenwerkingsverbanden vergroten: “Onze kracht is de Leusdense identiteit, daarom willen we over onze eigen zaken beslissen.” De VVD wil stevig grip houden op gemeenschappelijke taken. Samenwerking mag de democratische controle niet in gevaar brengen (D66).

 Wie zal dat betalen?

“GL/PvdA vindt dat de gemeente desnoods zelf geld vrij moet maken om ouderen een zoveel mogelijk zorgen vrij bestaan te bieden.”  De gemeente moet van GL/PvdA ook minder gaan investeren in algemene ontwikkelingen en meer in individuele steun aan mensen die buiten de boot dreigen te vallen.  En, “het geld dat Leusden krijgt voor uitvoering van AWBZ en Jeugdzorg wordt volledig gebruikt voor de taken die daarmee gemoeid zijn.” D66 verwacht dat de zorg voor elkaar zal leiden tot kostenreductie. CDA: Eigen inzet houdt zorg betaalbaar (en) “Criterium is niet vanzelf waar iemand recht op heeft, maar waar deze mee geholpen is.” Mochten nieuwe bezuinigingen nodig zijn, dan worden basisvoorzieningen zoveel mogelijk ontzien (VVD). Bezuinigingen in de AWBZ, Jeugdzorg en participatiewet komen niet ten laste van ondersteuning aan inwoners, maar worden opgebracht door vermindering van bureaucratie (CDA). En, “de gemeente gebruikt een nader te bepalen deel van haar reserves om te investeren in maatschappelijke voorzieningen”(VVD).

Let op! Dit is geen verkapt stemadvies: we maakten slechts een uittreksel van wat specifiek voor onze doelgroepen interessant lijkt. In de verkiezingsprogramma’s gaat het echter over veel meer: jongeren, milieu, bedrijfsleven etc. Kies op basis van het hele programma en niet op basis van een paar items!

Doe  mee aan de verkiezing van een raad die oog heeft voor welzijn en zorg van kwetsbare mensen.

Werkgroep Welzijn en Zorg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.