Oproep aan de gemeenteraad

Oproep aan de gemeenteraad

Mee doen?

Wij zijn er klaar voor!

Werkgroep Welzijn en Zorg SMBL

waarin samenwerken DUW-groep (belangenbehartiging voor mensen met een beperking), SOL (Samenwerkende  Ouderenorganisaties Leusden), Platform Sociale Zekerheid, Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk

Leusden, 19 maart 2014.

Geachte leden van de nieuwe raad,

Op korte termijn zullen de coalitieonderhandelingen van start gaan. De  werkgroep Welzijn en Zorg van SMBL wil u daarbij voor de onderdelen welzijn, zorg, bijstand, wonen en mobiliteit graag wat handvatten bieden. Wij hebben getracht de bijgaande, soms wat abstracte formuleringen uit uw verkiezingsprogramma’s te concretiseren.

Grote veranderingen in allerlei wettelijke regelingen en voorzieningen (WMO, AWBZ, Wwb, Wsw …) scheppen allerwegen onzekerheid.  Kwetsbare mensen maken zich vaak nog extra zorgen, want zij zijn daar immers afhankelijk van en voelen zich in dit tumult volstrekt weerloos. ‘ Kan ik eigenlijk wel in mij eigen huis blijven wonen, is er straks nog wel een verzorgingshuis in Leusden, wie zorgt er eigenlijk nog voor mij als ik het niet meer alleen red, moet ik straks de buren vragen om mij te komen wassen, hoe eenzaam en ellendig zal ik mij voelen, opgesloten in mijn eigen huis en voor aandacht en hulp afhankelijk van een paar goedwillende omstanders’? Verminder de groeiende zorgen van kwetsbare mensen. Maar doe ook wat aan de draagkracht: kunnen blijven ‘meedoen’ helpt echt. En laat het niet bij woorden.

Nu de rijksoverheid allerlei taken in het sociale domein aan de gemeente opdraagt, is het daarmee ook de taak van de gemeente geworden om helderheid te verschaffen over het toekomstige voorzieningenniveau en dus ook de  taak van de gemeente om aan de onzekerheid onder kwetsbare inwoners zo goed mogelijk een einde te maken. Dat ook de gemeente nu zelf nog in onzekerheid verkeert is geen excuus om die onzekerheid door te schuiven. Geef informatie (er zijn al genoeg indianenverhalen!), maak helder waar men in ieder geval op kan blijven rekenen als het aan de gemeente ligt en bovenal neem de onrust weg! Die onrust geldt niet alleen de kwetsbare burgers zelf, maar ook hun dienstverleners, professionals en vrijwilligers. Schep op korte termijn een richtinggevend beeld van de nieuwe sociale infrastructuur van Leusden en ieders rol daarin.

Wij hopen dat u in het coalitieakkoord dat u binnenkort zult sluiten zo concreet mogelijk zult zijn. Wij burgers van Leusden willen immers graag weten waar we u over vier jaar op kunnen afrekenen. Laten we straks samen terug kunnen kijken op een periode waarin Leusden inderdaad een samenleving heeft weten te smeden waarin iedere burger de kans krijgt mee te doen.

verkiezingLeusden2014

‘Mee doen’

Wat zeggen de poltieke partijen over ‘mee doen’?

 • CDA wil een samenleving waar iedereen bij hoort en aan kan deelnemen. Ouderen willen zo lang mogelijk in eigen woning blijven, voor mensen met een beperking is mobiliteit en toegankelijkheid van belang en voor de minima voorkomen van sociaal isolement door gebrek aan geld.
 • GL/PvdA wil  dat hinderpalen die ouderen belemmeren om aan de samenleving mee te doen zoals zij dat zelf wensen,  worden weggenomen
 • CU/SGP constateert dat er burgers zijn voor wie meedoen moeilijk is. Zij moeten (..) niet aan hun lot worden overgelaten.

En wat wil de werkgroep Welzijn en Zorg gerealiseerd zien?

 • Alle informatie van en alle contacten met de overheid en door de overheid gesubsidiëerde organisaties blijven ook niet-digitaal beschikbaar.
 • De nieuwe sociale infrastructuur n.a.v. de decentralisatie-operatie wordt vraaggestuurd ingericht, rekening houdend met de behoeften en beperkingen van kwetsbare burgers.
 • Organiseren van voorzieningen op wijkniveau is leidend vanwege de gewenste nabijheid, zowel ruimtelijke als psychologisch.
 • Anders dan in de verkiezingsprogramma’s wordt nu ook aandacht besteed aan de nieuwe Nederlanders en hun problemen.

Wonen, welzijn en zorg

ouderen_zorg

Wat zeggen de politieke partijen over wonen, welzijn en zorg?

 • VVD: ouderen moeten zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen, indien nodig met hulp. Aanpasbaar bouwen.  Ruimte voor nieuwe concepten en initiatieven. Eén aanspreekpunt voor alle hulpverlening.
 • GL/PvdA: als ouderen zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen, vergroot dat de druk op de gemeente om hen van dienst te zijn. Zorgen voor woningen die geschikt zijn voor mensen met beperkingen. Meer aandacht voor preventie. WoonServiceZone.
 • D66: in elk project levensloop bestendige woningen.  Nieuwe woon- en zorgvormen zoals meer generatiewoningen of groepswonen. Zorg is een overheids taak, wonen en welzijn worden een taak voor de mensen zelf. Thuiszorg moet mogelijk blijven voor mensen die hulp ontberen of onvoldoende zelfredzaam zijn.
 • CU/SGP: maak voldoende woningen geschikt voor ouderen en mensen met beperking.  Zorg beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk: één gezin – één plan – één regisseur.
 • CDA: nieuwe woon- en zorgvormen zoals meer generatiewoningen of groepswonen. Meer aandacht voor preventie. Laat mensen elkaar ontmoeten, samen activiteiten ontwikkelen en elkaar de helpende hand bieden. Wijkteams van getrainde vrijwilligers, hulp georganiseerd in de wijk, verzorgingshuizen meer de wijk in. Voor lichamelijke zorg altijd professionele hulp beschikbaar.

En wat wil de werkgroep Welzijn en Zorg gerealiseerd zien?

 • WOSEZO (WoonServiceZones) wordt weer van stal gehaald: Vier kerngebieden waar woningen optimaal zijn uitgerust, winkels in de buurt zijn, zorg geconcentreerd is net als hulp en ondersteuning, waar welzijnsvoorzieningen zijn en waar organisaties samenwerken en activiteiten coördineren.
 • Bevorder het ontstaan van wijkverenigingen (buurtcoöperaties) om cohesie in de wijken te krijgen (iets doen met anderen leidt tot iets doen voor die anderen).
 • In de wijken zijn gezellige ontmoetinsgelegenheden, bijvoorbeeld in de MFC’s, mogelijk ook in scholen of daarvoor per wijk beschikbaar gestelde woningen.  
 • Juist ook overdag zijn er voldoende sociale activiteiten.
 • Bij de Wmo-herziening wordt de expertise van de belangenorganisaties  ingeschakeld (SOL, DUW-groep). Zowel gemeente als belangenorganisaties zijn daarmee gediend.
 • Wie in een ongeschikt huis woont, krijgt voorrang bij toewijzing van een geschiktere woning.
 • De overheid stelt voortaan bij elk woningbouwproject strenge eisen voor wat betreft levensloopbestendig bouwen (de kriteria van ‘Woonkeur’ toepassen en handhaven).
 • Via een convenant wordt het opschalen van huurwoningen tot levensloop bestendige woningen gestimuleerd.
 • Waar mogelijk zijn subsidies/leningen voor woningverbetering beschikbaar voor eigenaren van privé woningen.
 • In Leusden blijven de verzorgingshuizen. Op eventuele vermindering van verzorgingshuiscapaciteit wordt actief ingespeeld, zodat ouderen niet tussen wal en schip vallen. Dit kan bijvoorbeeld door ombouw van verzorgingshuisplaatsen tot woningen die aansluiten bij de behoeften van zorgbehoevende ouderen.

Gemengde wijkteams van professionals en vrijwilligers voorzien in hulp en zorg.

 • Daarvoor wordt een systeem van casemanagers uitgerold als meerdere disciplines bij één zorgsituatie betrokken zijn. De casemanager  voert de regie, is bevoegd de professionals aan te sturen en is erop gericht vanuit het perspectief van de hulpvrager het leven dragelijker te maken door problemen in het dagelijks functioneren aan te pakken.
 • Ook de huisartsen werken mee in de wijkteams, werken onderling en met de andere hulpverleners loyaal samen.
 • Ook de praktijkondersteuners van de huisartsen gaan onderling nauw samenwerken, zodat alle praktijken over een gelijk zorgaanbod kunnen beschikken.
 • Verpleging en verzorging voor wie zelfstandig woont blijft een taak voor beroepskrachten.
 • De gemeente steunt en verzekert continuiteit voor een systeem van vrijwilligershulp voor mensen die onvoldoende assertief zijn, of niet in staat zijn om voor zich zelf op te komen (voedselbank, ombudsman, sociaal maatschappelijk steunpunt (SMS), (vrijwillige) ouderenadviseurs, etc..). Die hulp moet ook te vinden zijn voor wie de weg niet zo goed weet.

Toegankelijkheid, mobiliteit en werk, ook bij een beperking

beperking_blind

Wat zeggen de politieke partijen over toegankelijkheid, mobiliteit en werk voor mensen met een beperking?

 • D66: knelpunten voor voetgangers, gebruikers van rollators, rolstoelen en scootmobielen in kaart brengen en aanpakken.  Idem voor openbare gebouwen. Rechtstreekse verbinding met Meander Medisch Centrum. Voorbeeldfunctie van gemeente bij inzet van mensen met een beperking in het arbeidsproces.
 • CU/SGP: toezien op toegankelijkheid van woningen en directe leefomgeving. Goed toegankelijke bushaltes en hulp van de buschauffeur waar nodig. Vinger aan de pols houden betreffende vervoersmogelijkheden naar Meander Medisch Centrum. Constructieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven als het gaat om arbeidsparticipatie van mensen met een psychische of lichamelijke beperking.
 • CDA: goed openbaar vervoer naar Meander Medisch Centrum. Ruimte voor arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een beperking.
 • GL/PvdA: goed openbaar vervoer naar Meander Medisch Centrum. Sociale werkvoorziening in stand houden en gemeente moet zelf een behoorlijk aantal ex-WSW-ers in dienst nemen.

En wat wil de werkgroep Welzijn en Zorg gerealiseerd zien?

 • Veilige,goed begaanbare en goed onderhouden routes naar dagelijkse voorzieningen (winkels, bushalte brievenbus etc.) op loopafstand in een buurt die uitnodigt om eens het huis uit te komen. Hervat wijkschouwen.
 • Voldoende zitbanken (rust- en ontmoetingspunten) op deze routes.
 • Voor mensen met een beperking zorgt de gemeente dat de openbare ruimte zodanig wordt ingericht dat zij zich daar goed in kunnen voortbewegen. Geleide stroken, ook in de winkelcentra vrij van obstakels, op- en afritten, etc..
 • Stel een duidelijk quotum in voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt die de gemeente in dienst zal nemen.
 • Bewerkstellig dat ook lokale ondernemers en organisaties deze mensen in dienst nemen.

Mee doen, ook met een minimaal inkomen

spaarvarken

Wat zeggen de politieke partijen over mensen met een minimaal inkomen?

 • GL/PvdA: huidige voorzieningen in stand houden en mensen die minder kansen hebben ontzien. Wil waarborgen dat raad controle houdt op de regionale  uitvoering van beleid.
 • CDA: stel bij bezuinigingen de belangen van kwetsbare groepen voorop. Wil controle op samenwerkingsverbanden vergroten.
 • VVD: burger moet zich zoveel mogelijk kunnen ontplooien, eigen verantwoordelijkheid voorop, waar dit niet mogelijk is schiet gemeente te hulp. Idem bij werkeloosheid buiten eigen schuld om. Versober plaatselijke regelingen die afwijken van landelijk gemiddelde. Wil stevig grip houden op regionale samenwerkingsverbanden.
 • D66: vangnet voor mensen met een minimaal inkomen. Let op stapeling van effecten. Vraagt aandacht voor gezinnen met minderjarige kinderen. Samenwerkingsverbanden mogen democratische controle niet in gevaar brengen.
 • CU/SGP: niet bezuinigen op regelingen voor minima, drempel om gebruik te maken van lokale voorzieningen laag houden. Bij te laag inkomen kwijtschelding van gemeentelijke  belastingen. Reserveer een bedrag voor bijzondere bijstand. Ruimhartig maatwerk bij toekenning bijstand. Mensen moeten binnen 2 weken terecht kunnen bij schuldhulpverlening. Men vraagt zich af hoe groot ruimte voor  een eigen beleid is bij steeds meer regionale uitvoering.

 En wat wil de werkgroep gerealiseerd zien?

 • Maatwerk bij mensen met een uitkering om deelname aan de maatschappij mogelijk te maken; vooral gericht op kinderen: deelname aan sportclubs, mee kunnen doen met schoolactiviteiten.
 • Geef duidelijk aan hoe de controle op gemeenschappelijke regelingen gaat plaatsvinden . Kijk naar de  positie van het Service Bureau Gemeenten, waar een bijna oncontroleerbaar, zelfstandig functionerend orgaan is ontstaan, waar burger noch politiek grip op hebben.
 • Stel heldere termijnen voor aanvragen van hulp en bijstand en communiceer die duidelijk.
 • Maak voor ondersteuning van burgers gebruik van plaatselijke vrijwilligers organisaties: Wensboom, ombudsman, SMS, etc.
 • Voorkom sociaal isolement van vluchtelingen en andere immigranten.

Wie zal dat betalen?

geld_budget

Wat zeggen de politieke partijen daarover?

 • GL/PvdA: gemeente moet desnoods zelf geld vrijmaken. Minder investeren in algemene ontwikkelingen en meer steun aan mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Geld dat Leusden ontvangt in het kader van AWBZ en Jeugdzorg ook alleen voor dat doel besteden.
 • D66: gaat ervan uit dat onderlinge hulp zal leiden tot kostenreductie.
 • CDA: zorg voor elkaar houdt zorg betaalbaar, criterium is niet waar iemand recht op heeft, maar waar iemand mee geholpen is. Bezuinigingen komen niet ten laste van AWBZ/Jeugdzorg/participatiewet, maar worden gehaald uit minder bureaucratie.
 • VVD: basisvoorzieningen zoveel mogelijk ontzien. Gebruik een deel van de reserves om te investeren in maatschappelijke voorzieningen.

 En hoe ziet de werkgroep Welzijn en Zorg dat?

 • Vrijwilligers en professionals worden complementair ingezet.
 • Slim samen werken van organisaties kan kosten reduceren en de effectiviteit vergroten (wijkteams).
 • Bureaucratie en overhead aan management verminderen.
 • Scherp inkopen van producten en diensten.
 • Het fonds Samenlevingsinitiatieven blijft de komende raadsperiode bestaan, opdat nieuwe initiatieven de kans krijgen, met name als die een waardevol aandeel leveren in de nieuwe sociale infrastructuur.
 • Preventie loont echt: zorg dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.