verandering tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten

Wat gaat er veranderen in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten?

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. In plaats daarvan gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

Welke regelingen verdwijnen?

Per 2014 zijn deze regelingen afgeschaft:

  • de algemene tegemoetkoming Wtcg;
  • de Compensatie eigen risico (Cer).

bezuinigingen rijksoverheid

Waarom vervallen de regelingen?

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen de tegemoetkomingen nu automatisch op basis van zorggebruik. Maar op deze manier komen ze niet altijd bij de juiste mensen terecht. Zo zijn er mensen die geen extra kosten hebben en de tegemoetkomingen wel krijgen.

Het kabinet is van mening dat gemeenten burgers gerichter kunnen ondersteunen bij een chronische ziekte of handicap. Gemeenten ontvangen hiervoor een aanvullend budget van € 45 miljoen in 2014 oplopend tot structureel € 268 miljoen vanaf 2017. Zij kunnen mensen gericht ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand.

Welke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan?

De fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten blijft in aangepaste vorm bestaan. Net als de bijbehorende tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten.

De tegemoetkomingen voor arbeidsongeschikten blijven bestaan. De tegemoetkomingen die nu zijn vastgelegd in de wet Wtcg worden overgebracht naar de WAO, WIA en Wajong.

Wanneer betaalt het CAK de laatste Cer uit?

De Compensatie eigen risico is voor het laatst eind 2013 door het CAK uitbetaald.

Wanneer betaalt het CAK de laatste algemene tegemoetkoming Wtcg uit?

Eind 2014 betaalt het CAK de Wtcg over 2013 uit. Het CAK verstuurt vanaf oktober 2014 de beschikkingen. Vanaf december 2014 vinden de betalingen plaats.

Hoe worden huidige rechthebbenden geïnformeerd over de veranderingen?

Had u recht op de Cer? Dan ontvangt u in juni of juli 2014 een brief van het CAK over de veranderingen in de Cer. Had u recht op de Wtcg? Dan ontvangt u voor het einde van 2014 een brief.

Patiëntenorganisaties en koepelorganisaties ontvangen voor hun leden een mailing van het CAK.

Op de websites van het CAK en de VNG vindt u meer informatie over de veranderingen.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.