Verslag: Bijeenkomst veranderingen in de zorg

Bijeenkomst veranderingen in de zorg Leusden

Verslag door: Annette Koster

Op 3 oktober j.l. vond er in de Koningshof te Leusden een bijeenkomst plaats met als thema: Welke veranderingen in de zorg komen er per 01-01-2015 op ons af”. Deze avond was georganiseerd door de SMBL.

Vragen

Na een centrale inleiding door  Jolanda Geerssen van Cliëntenbelangen Utrecht, konden de aanwezigen in kleine groepen discussiëren over hun vragen c.q. zorgen over de veranderingen in de zorg, huishoudelijke hulp en dergelijke.
Na de pauze werden de vragen door gespreksleidster  Mirjam v.d. Waart, huisarts in Leusden, voorgelegd aan een panel bestaande uit de wethouder,  Jan Overweg, Marjolijn Winter (Larikslaan 2),  Annemieke Oeben (Beweging 3.0),  Antoinette Evertse (Bureau Mantelzorg) en  Jolanda Geerssen. De aanwezigen werden ook in de gelegenheid gesteld persoonlijke vragen middels een formulier in te leveren bij de organisatie die heeft toegezegd  te zullen zorgen dat de vragen zo veel mogelijk beantwoord worden.

Aanleiding

Aanleiding voor de komende veranderingen zijn de toename en vergrijzing van de bevolking, een andere kijk op kwaliteit van het leven, de individualisering daarvan en de hieruit vloeiende consequentie dat de kosten voor de gezondheidszorg onbetaalbaar worden. Centraal thema van de verandering is dat men uitgaat van de “eigen kracht” van de burger. Het komende jaar zal het voor iedereen nog een zoektocht zijn hoe om te gaan met de nieuwe regelgeving en ook zal afgewacht moeten worden hoe een en ander uitpakt.

zorg_awbz_wmo_pgb

Passende voorzieningen

Vanuit de regering zijn er programma’s om gemeenten hierbij te helpen. Ook de WMO gaat in 2015 veranderen, recht op compensatie vervalt. De eigen kracht en het netwerk van de burger komen centraal te staan, er wordt gekeken naar wat iemand nodig heeft en daar worden passende voorzieningen bij gezocht. Had men eerst recht op collectieve voorzieningen, dit worden nu individuele voorzieningen en indien nodig zelfs maatwerk. De gemeente krijgen ook 20% minder budget dan de overheid voorheen tot zijn beschikking had, dus de zorg zal ook goedkoper moeten.

Mantelzorg

Veel vragen van de aanwezigen gingen over de mantelzorg. Wat als je niemand in je omgeving hebt die jou kan helpen en kan het verplicht worden gesteld? In de nieuwe regelingen is het inderdaad zo, dat men in eerste instantie gaat kijken of er bepaalde zaken door mensen in iemands omgeving gedaan zouden kunnen worden. Door middel van een gesprek wordt iemands netwerk vastgesteld, vaak is dit groter dan mensen in eerste instantie denken. Daarnaast is het erg belangrijk volgens Antoinette Evertse om de zorgvraag zo concreet mogelijk te maken. Ook vrijwilligers die zich aanbieden moeten zo concreet mogelijk aangeven welke werkzaamheden zij zouden willen gaan doen.
Als mensen zelf niet in staat zijn om een zorgvraag te formuleren of de zorg te organiseren kunnen zij bij de Larikslaan 2 om hulp vragen. Ook een eventuele reeds aanwezige thuiszorgorganisatie kan hierbij behulpzaam zijn. Het is overigens niet zo dat kinderen gedwongen kunnen worden mantelzorger bij hun ouders te worden. Deze plannen zijn
door de regering ingetrokken.

Huishoudelijke zorg

Ook maakten veel aanwezigen zich zorgen om de veranderingen in de huishoudelijke zorg. Marjolijn Winter deelde mede, dat het de bedoeling is om iedereen die nu huishoudelijke hulp heeft vanaf nu tot eind februari volgend jaar in eerste instantie telefonisch te benaderen. Dit om te inventariseren wat iemand nodig heeft. Met alle mensen die nu huishoudelijke hulp hebben zijn bij de indicatie al uitgebreide gesprekken geweest over de woonsituatie e.d. Dit gesprek moet gezien worden als een up-date van de gegevens,  een soort APK-keuring. Indien nodig zal men een huisbezoek afleggen waar desgewenst ook familie of anderen bij aanwezig mogen zijn. De thuiszorgorganisaties in Leusden waar de gemeente nu een contract mee heeft blijven maar de gemeente geeft wel aan, dat het in de toekomst mogelijk is dat er met andere aanbieders gepraat wordt en wellicht contracten mee worden afgesloten. Het principe is wel, dat mensen zelf mogen beslissen wie er in huis komt.

Verschillen

Het is inderdaad zo, dat de regelingen per gemeente kunnen verschillen. In Barneveld wordt een grens van 90 jaar aangehouden, in Leusden van 85 jaar voor huishoudelijke hulp die  vergoed wordt zonder eerst te kijken of betrokkene een netwerk heeft. De vergoeding is dan wel afhankelijk van inkomen en/of vermogen. Het is ook mogelijk dat mensen die niet meer in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp toch diezelfde hulp houden tegen eigen betaling. Met de organisaties is hiervoor een verlaagd tarief afgesproken.

Larikslaan 2

Opgemerkt wordt, dat Larikslaan 2 in de meeste gevallen de aangewezen plek is om met vragen naar toe te gaan. Indien nodig kan Larikslaan 2 naar andere instanties verwijzen. De zogenoemde “keukentafelgesprekken” worden altijd door gespecialiseerde mensen gevoerd.

Overgangsrecht

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam was het overgangsrecht in Het Hamersveld en St. Joseph te Achterveld. Annemieke Oeben deelde mede, dat de mensen die daar nu verblijven ook mogen blijven. Er komt waarschijnlijk wel een scheiding tussen wonen en zorg. Zo kan men in de toekomst wellicht een appartement huren en zorg naar maat inkopen. Daarnaast is men bezig met het wonen zo plezierig mogelijk te maken, gebleken is namelijk dat mensen behoefte hebben aan gezamenlijke activiteiten. De opmerking vanuit het publiek dat men zich zorgen maakt over de grote druk die er momenteel ligt op het personeel zal Annemieke Oeben mee terug nemen naar de organisatie.

Veranderingen

Tot slot merkt de wethouder nog op, dat iedereen die een indicatie heeft voor zorg of huishoudelijke hulp die in eerste instantie ook in 2015 (het overgangsjaar) behoudt maar dat er gedurende dat jaar wel gesprekken zullen volgen over eventuele veranderingen.

Over het voortbestaan van Plus Wonen zal in november van dit jaar een gesprek met Amersfoort volgen.

Ook het vervoer naar dagbesteding en de regiotaxi worden voortgezet maar ook hier wordt gekeken of het wellicht anders kan met misschien een andere vervoersmaatschappij.

Het komende jaar is het geld dat de gemeente van de overheid ontvangt geoormerkt, dit betekent dat er niet geschoven kan worden of dat het budget ergens anders voor gebruikt kan worden.

Geruststelling

Voor veel bezoekers was de opmerking van de wethouder dat er per 1 januari niet op slag alles verandert, maar dat de veranderingen in de loop van het jaar worden ingevoerd een geruststelling.

Slot

Tot slot merkt de wethouder op, dat de gemeente Leusden bezig is met het opstellen van een Droomkaart. In diverse bijeenkomsten kunnen Leusdenaren aangeven hoe zij graag zouden zien dat het sociaal domein Leusden er in de toekomst komt uit te zien, hoe je in Leusden “oud” zou willen worden en bekeken wordt wat daarvoor nodig is.
Alle aanwezigen geven de gemeente aan het eind van de bijeenkomst de volgende boodschap mee: wees duidelijk, eerlijk en op tijd met de beslissingen.
De wethouder antwoordt hierop dat de gemeente echt alles op alles zet om op tijd klaar te zijn met alle nieuwe regelingen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.