DUWgroep werk in uitvoering

Werk in uitvoering     

Een verslag van de Duwgroep Leusden november 2014

Door M.M.H. den Hertog                                    

INLEIDING

Op 28 september 1988 werd in Amersfoort de Leusdense Duwgroep opgericht. Mensen met een handicap heetten toe nog gehandicapten en de eerste doelstelling was dan ook: “het welzijn van mensen met een handicap in de Gemeente Leusden te bevorderen en de werkzaamheden ten behoeve van dit welzijn te coördineren…”

Inmiddels vierde de Duwgroep in 2013 het 25-jarig bestaan en kwamen wij tot de conclusie dat er in die tijd toch wel meer veranderd is dan de vervanging van het woord “gehandicapten” door de (onzalige) term: mensen met een beperking.

De bedoeling van dit verslag is dan ook proberen vast te leggen wat zich op dit moment in de Duwgroep afspeelt. Waar zijn we concreet mee bezig?  Het is dus geen taakplan, geen lijst met goede voornemens, zelfs geen jaarverslag. Het is een momentopname voor eigen gebruik, maar ook om te kijken hoe we in deze tijd van maatschappelijke veranderingen de contacten met andere maatschappelijke organisaties kunnen voortzetten en intensiveren.

Om te beginnen: hoe ziet het plaatje van de Duwgroep er op het ogenblik uit:

Het algemeen bestuur van de Duwgroep telt tien leden. Daaruit wordt een Dagelijks Bestuur benoemd van drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen Bestuur vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Het Dagelijks Bestuur twee keer per maand. De meeste bestuursleden hebben of zelf een beperking of mensen in hun omgeving met een handicap. Ze zijn vaak lid van een patiëntenvereniging en soms officieel afgevaardigde daarvan.

Het op 1 januari 2014 aangetreden bestuur bestond uit: Ton van Gaal, voorzitter, Hans Fontijn, secretaris, Margreet den Hertog, penningmeester. Jammer genoeg heeft Ton van Gaal om gezondheidsredenen op 1 november zijn functie moeten neerleggen. Dat geldt ook voor secretaris Hans Fontijn. Gelukkig blijft Hans wel aan als beheerder van de site “Voor Leusden”.

Margreet den Hertog heeft voorlopig ad interim de voorzittershamer overgenomen. Anton Chambon werd interim secretaris.

Het algemeen bestuur bestaat uit: Daniëlle Tijhuis, Mariëtte Triel, Jan Snoek, Coos Egtberts, Frank van Burgsteden en Joke de Jong.

De Duwgroep is aangesloten bij de SMBL. De voorlopige voorzitter en de voorlopige secretaris van de Duwgroep zijn aanwezig bij de vergaderingen. Margreet den Hertog is van de Duwgroep uit al jarenlang lid van de werkgroep Zorg en Welzijn.

De Gemeente Leusden is per 1 januari 2014 gestopt met het verlenen van subsidie aan de Duwgroep. Alleen uit de Ango-collecte kunnen we nog geld verwachten. Gelukkig beschikt een Duwgroep nog een financiële buffer en over de Anbistatus.

DUWgroep_werkinuitvoering

Takenpakket

In grote lijnen bestaat het takenpakket van de Duwgroep uit twee componenten:     A. Het kritisch volgen van het gemeentebeleid, speciaal ten aanzien van mensen met een beperking en het voeren van overleg over dit beleid. Dit is voornamelijk de opdracht voor het Dagelijks bestuur, maar kwam wel uitgebreid op de vergaderingen ter sprake. B. De speciale betrokkenheid, die ieder bestuurslid heeft met bepaalde vormen van beperking en die zich vertaalt in zorg speciaal voor die eigen groep.

  1. Wat is de grootste structurele verandering in de afgelopen jaren? De korte lijnen en het veelvuldige overleg tussen Gemeentebestuur en Duwgroep zijn grotendeels vervallen en vervangen door overleg via de werkgroepen van SMBL naar de WMO/raad. Dit alles is nog in ontwikkeling en wordt nog gecompliceerd door verdere aangekondigde wijzigingen per 1 januari 2015, zoals het vervangen van de WMO-raad door een Participatieraad. Kortom: Werk in uitvoering.

Overigens heeft de Gemeente Leusden niet alleen subsidie aan de Duwgroep stopgezet, maar ook tegemoetkomingen als het gratis beschikbaar stellen van vergaderruimte op het Gemeentehuis en het gratis afdrukken en verzenden van de Nieuwsbrief.

  1. Een opsomming van de verschillende terreinen waarvoor bestuursleden zich inzetten. Uiteraard is het onmogelijk in een organisatie als de Duwgroep alle vormen van beperking aan de orde te stellen. Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van bestuursleden.

SLECHTZIENDEN EN BLINDEN

Mariette Triel, zelf visueel gehandicapt, adviseert lotgenoten, bijvoorbeeld over contacten met hulpverlenende organisaties, zoals Low Vision, en Barthimeus. Ook verricht zij in acute gevallen hand- en spandiensten, mengt zich in discussies en meldt zij bij de gemeente klachten over verkeersobstakels, zoals ongelijke trottoirs, verkeerslichten, waarvan de ratel kapot is en blinden-looplijnen, die in de heg eindigen.

Tenslotte is zij vertegenwoordiger van de Duwgroep in het reizigerspanel van de Regiotaxi. In dit panel, dat klachten van klanten behandelt, zitten ook vertegenwoordigers van taxibedrijf Gomes en van de provincie Utrecht.

CONTROLE OPENBARE RUIMTE

Daniëlle Tijhuis houdt zich, ondanks het feit dat zij rolstoel gebonden is, ( of juist daarom?) bezig met de wijken in Leusden zo toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Helaas heeft de officiële gemeentelijke wijkschouw, de inspectie door een panel deskundigen en vrijwilligers, de laatste tijd niet meer plaatsgevonden. De Duwgroep dringt er op aan deze onderzoeken in de nabije toekomst te hervatten. In afwachting daarvan meldt Daniëlle bij de gemeente regelmatig dingen als losliggende trottoirs, verkeerd geplaatste borden en dergelijke zaken. Meestal maakt de gemeente een en ander dan wel in orde.

Ook zet zij zich mede in het kader van de werkgroep wonen en mobiliteit in voor de toegankelijkheid in de nieuwe Biezenkamp en voor de aanpassing van de stadsbussen. Een hot item is de bouw van nieuwe, multifunctionele scholen in Leusden: ook in deze gebouwen moeten voorzieningen komen voor kinderen met een beperking.

Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ)

Anton Chambon verzorgt de lijnen met de GGZ. Het betreft hier mensen met psychische klachten, in het bijzonder de ambulante cliënten. Centrale punten daarbij zijn Dagactiviteiten Centrum “De Waard” en restaurant Van Harte. Contacten zijn vaak moeilijk en arbeidsintensief, maar leiden toch vaak tot goede resultaten.

KINDEREN MET AUTISME

Jan Snoek neemt deel aan het kennisnetwerk rond kinderen met autisme. Hij is een van de initiatiefnemers voor de start van het AudercafeLeusden. Hier willen ouders graag met elkaar praten over problemen met hun kinderen. De bedoeling is vier tot zes bijeenkomsten per jaar te realiseren. De start is 26 november 2014.

TOEGANKELIJKHEID

Aan de toegankelijkheid van woningen werd tot voor kort gecontroleerd door de Vac. Op 1 januari 2015 wordt de Vac Leusden echter opgeheven. Het bestuur van de Duwgroep heeft in november contact opgenomen met de Vac om te vragen of de deskundigheid van de VAC-leden misschien binnen de Duwgroep zou kunnen worden aangewend, maar daar is nog geen antwoord op gekomen.

De toegankelijkheid van twee zwembaden, het Sportfondsenbad Amersfoort en het Octopuszwembad in Leusden wordt via de SRO al sinds enkele jaren in de gaten gehouden door Margreet den Hertog.

De toegankelijkheid van de winkels in de Hamershof is aan de vierde onderzoek-ronde toe. In 2011 vond het eerste onderzoek plaats, in 2013 het tweede en in het eerste halfjaar van 2014 het derde. Begin september zou het vierde, afsluitende onderzoek plaatsvinden, maar dat is even uitgesteld.

Het initiatief voor deze onderzoeken ligt bij de gemeente Leusden met medewerking van de Winkeliersvereniging van de Hamershof. Het wordt ook door de gemeente gefinancierd. De gang van zaken bij dit onderzoek is de volgende:

Twaalf vrijwilligers , onder wie mensen die lopen met een stok of rollator, gebruikers van rolstoelen of scootmobiels en tenslotte slechtzienden, onderzoeken toegang, interieur, kassabediening en houding medewerkers van de aangewezen winkels. Ook wordt er nog een extra controle uitgevoerd door de Duwgroep zelf. Het resultaat van de beoordeling kan een “pluim”opleveren, als de toegankelijk goed genoemd kan worden. Als er nog enkele verbeteringen mogelijk zijn, wordt een “duim”toegekend. Helaas zijn er ook winkels die noch voor een pluim, noch voor een duim in aanmerking komen. Op diverse winkeldeuren in de Hamershof zijn deze duimen en pluimen aangebracht.

Het derde onderzoek in 2014 is georganiseerd door Ton van Gaal en Margreet den Hertog.

Behalve de toegankelijkheid van winkels is ook toegankelijkheid van artsen-, tandartsen- en fysiopraktijken ter sprake gekomen. Ook aan dit onderzoek wordt gewerkt.

VERTEGENWOORDIGING VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Namens de familieraad Abrona zitten Coos Egtberts en Frank van Burgsteden in de Duwgroep. Op verschillende locaties in Leusden wonen 56 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. (18 tot 80 jaar.) Nu zijn Coos en Frank bezig ook contacten met andere organisaties en met particulieren op te bouwen, o.a. met Amerpoort, Philadelphia, Grasboomen,SDS. Het eerste voorzichtige begin is er.

De huidige enorme bezuinigingen hebben impact op de zorg voor, het wonen, de dagbesteding, het vervoer en de vrijetijdsbesteding van deze cliënten. Duwgroep en SMBL moeten zich meer dan voorheen voor deze groep inzetten, onder andere door ze aan de orde te stellen in beide werkgroepen van de SMBL. Ook het behoud van de Klepper is een belangrijk punt.

De belangrijkste doelstelling is nu: Een herkenbare en bredere vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking te realiseren in Leusden.

LOTGENOTENCONTACT. ORGANISATIE STIMULANS

Joke de Jong en Annemarie van Loon (projectleider) organiseren iedere eerste maandag van de maand in het Binnenhuis een bijeenkomst voor mensen met een beperking. Er is veel belangstelling voor: de onderlinge contacten voorkomen dat de deelnemers geïsoleerd raken, de gezelligheid verdrijft de gevoelens van eenzaamheid.

Ook worden er excursies georganiseerd, kort geleden bijvoorbeeld naar het Dolfinarium. Daarvoor moet veel worden geregeld, onder ander vervoer. Ook voor deze uitstapjes zijn veel enthousiaste deelnemers.

De financiering van de groep Stimulans staat binnen de Duwgroep apart. Het bij het 25-jarig jubileum cadeau gekregen   geld is gereserveerd voor Stimulans. Bovendien slaagt de groep er soms in voor een excursie geld te krijgen van een verzekeringsmaatschappij of een dergelijke organisatie.

VOORLICHTING

Hans Fontijn voert nog het beheer over de site. Regelmatig plaats hij daar nieuwe berichten op. De officiële Nieuwsbrief is   helaas in het slop geraakt, maar zal op de eerstvolgende bestuursvergadering weer onderwerp van gesprek worden.

Anton Chambon nam deel aan de voorbereiding van de voorlichtingsavond op 3 oktober j.l.. Hij wil dat ook doen voor de geplande avond in april 2015. Bekeken wordt nog of er meer bestuursleden kunnen worden ingezet.

Op 9 mei 2014 organiseerde De Duwgroep een gratis bezoek aan de Supportbeurs in Utrecht. (Sponsors: Gomes, vervoer, Albert Heyn, lunchpakketten, De Goudrenet, fruit) Ongeveer 25 mensen namen er aan deel en ontvangen sindsdien informatie van de Supportgroep.

DIVERSEN

Annette Koster is onze vaste notuliste. Daarna verricht zij af en toe hand/ en spandiensten voor de Duwgroep, zoals het versturen van mails en het redigeren van berichten.

Ton Geijsberts, de vroegere voorzitter, is nog niet helemaal uit zicht verdwenen. Als adviseur is hij tegenwoordig bij vergaderingen,staat hij ons nog met raad en daad bij en hij behartigt nog onze belangen in de WMO.

Henk Fleuren, de vroegere penningmeester, assisteert nog bij de administratie van de financiën.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.