SMBL Voorzitter

Van de voorzitter

Openingswoord 23 januari

Beste leden van de ouderenbonden en vrijwilligers SMBL: Als voorzitter van Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden heet ik u hartelijk welkom. Welkom op deze januaribijeenkomst van de ouderenbonden, platform sociale zekerheid en SMBL, het samenwerkingsverband van Duwgroep, Stichting Steunfonds Vluchtelingen en Samenwerkende Ouderenbonden Leusden.

Als blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers hebben we vanuit SMBL deze bijeenkomst georganiseerd. Ik zeg wel wij, maar het zijn de leden van de voorbereidingsgroep die het werk hebben gedaan. Ik denk dat we, gezien het programma, een leuke middag zullen hebben. Daar heeft de voorbereidingsgroep voor gezorgd met de mensen van de Koningshof. Waarvoor alvast dank.

Ik eindigde vorig jaar met een uitspaak van Loesje: “Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker. Ik hoop en denk dat het de komende jaren nog lang licht zal blijven in Leusden.”

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan heb ik gemerkt dat de gemeente op sommige avonden en in sommige wijken de straatverlichting heeft uitgedaan: er was kennelijk genoeg licht van de vrijwilligers.

Loesje

Afgelopen jaar

Ik constateer dat véél is gerealiseerd dank zij jullie inzet.

Ik wil niet te lang stilstaan bij het afgelopen jaar. Want het risico van te lang en te veel terugblikken is dat je geen oog hebt voor de toekomst en er zomaar achterover in kunt vallen.

Toch enkele opsommingen.

voedselbankAfgelopen jaar een klantenbestand dat schommelde rond de 40 voedselpakketten. Een vaste club vrijwilligers die elke vrijdag klaar staat om de uitdeling van de voedselpakketten in goede banen te leiden. En een aantal vrijwilligers die in de dagen daarvoor bezig zijn om dat voor te bereiden. En mensen om de benodigde financiën te werven. Kortom een goed lopende organisatie, die ook in 2016 door zal gaan. Wel is het zo dat de laatste tijd het aantal klanten groeit en momenteel meer dan 50 telt.

ango

ANGO-collecte: elk jaar een grote opbrengst dank zij de vrijwilligers die in de week van juni de deuren langsgaan; Ook dit jaar een grote opbrengst van ruim € 8.000,–.

ahAdministratieve thuishulp. Afgelopen jaar is deze dienstverlening overgedragen aan SMS van larikslaan2.

ombudsteamOmbudstem. Het team houdt een wekelijks inloop-spreekuur op de vrijdagochtend van 10.30 tot 12.00 in het Ontmoetingshuis aan de Hamersveldse weg 100 in Leusden. Gemiddeld 2 tot 3 keer per week komen mensen met een vraag, waar het ombudsteam mee aan de slag gaat. Soms is een advies ter plekke voldoende, soms kost het meer uitzoekwerk. Uit het concept jaarverslag van het ombudsteam: de meeste vragen hebben betrekking op problemen met het vervoer (leerlingenvervoer, regio-taxi, Valys, woon-werkverkeer), financiën (uitkering, pensioen) zorg (CAK, WMO).

ontmoetingshuis

Ontmoetingshuis is een initiatief van Stichting Steunfonds Vluchtelingen. Elke week op vrijdagochtend is een groepje vrijwilligers aanwezig om de bezoekers in het Jeugdhonk aan de Hamersveldseweg te ontvangen: sommige mensen komen om een kopje koffie te drinken, anderen om advies van de ombudsman te krijgen, weer anderen om een spelletje te spelen. Ook de vluchtelingen die de komende tijd in de SBBO worden opgevangen zullen welkom zijn. En dat groepje vrijwilligers organiseert ook elke maand in De Til een maaltijd “ Eetavonturen met andere culturen”. Een Leusdenaar, die afkomstig is uit een ander land, bereidt een maaltijd voor de gasten. Ook dat zal het komend jaar doorgaan.

duwgroep

Het netwerk van de SMBL heeft bijgedragen aan het vinden van een nieuwe voorzitter van de DUW-groep in de persoon van Ellen Caarels.

Steun

Behalve jullie inzet is er ook veel steun van de Leusdense bevolking. Ook in 2015 hebben de Leusdense bevolking en bedrijven weer veel geldelijke en materiële steun aan de Voedselbank gegeven. Ik denk dat het feit dat wij ons als vrijwilliger inzetten ook veel mensen (particulieren en in bedrijven) ertoe overhaalt om ook iets te doen in de sfeer van financiële steun of anderszins.

Wat dat betreft is Leusden wel een gemeente waar mensen als vrijwilliger iets willen doen voor anderen. Zo hebben veel mensen zich aangemeld bij Gastvrij Leusden en de gemeente om zich in te zetten voor de vluchtelingen die hier in eind februari of begin maart in het gebouw van de SBBO komen. Dit varieert van helpen bij de taal tot sportactiviteiten organiseren en ruimte beschikbaar stellen.

Activiteiten

We zien dat de activiteiten die we als SMBL de afgelopen jaren zijn gestart nuttig zijn en die zullen we voort zetten en verder uitbouwen. Uw bijdrage zal hierbij zeer welkom en nodig zijn.

Een van de speerpunten van de SMBL in 2016 is het communicatieplan, waaronder verbetering van website en sociale media. Andere belangrijke speerpunt is de verdere ontwikkeling van de werkgroep welzijn en zorg en de werkgroep Wonen, mobiliteit en toegankelijkheid.

Marktwerking

Toch is er iets wat me van het hart moet en dat is de marktwerking in zorg en welzijn.

In tegenstelling tot de groentemarkt waar u appels koopt en waar er twee partijen zijn, namelijk koper en verkoper, zijn er op de markt van zorg en welzijn drie partijen: de vrager, de aanbieder en de financier.

In de praktijk vindt het loven en bieden op de markt van welzijn en zorg echter plaats tussen de aanbieder en de financier: die maken afspraken welke en hoeveel zorg er geleverd wordt met welke kwaliteit en tegen welke prijs. Waar het de medische zorg betreft zijn dat de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders.

Waar het de WMO betreft gaat het loven en bieden op de markt tussen de gemeente als de financier en de aanbieders van de zorg en dienstverlening.

Van de website van de gemeente Leusden: “De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg en Eemnes (alleen voor jeugdzorg), kopen samen de zorg en ondersteuning in die nodig is voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Vorig jaar zijn alleen partijen gecontracteerd die in 2014 ook al een contract voor de levering van zorg in natura met het Zorgkantoor hadden. Voor 2016 willen de gemeenten zich breder oriënteren en komen ze graag in gesprek met nieuwe partijen of partijen die tot nu toe alleen zorg en ondersteuning via een PGB boden. Voor 2016 zien wij vooral voor een aantal ambulante zorgvormen mogelijkheden om nieuwe partijen te contracteren.”

Organisaties

Als eerste punt iets over de aanbesteding. Ik las op de website van Larikslaan 2 dat wie thuis hulp nodig heeft , in aanmerking kan komen voor de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Ik las op de website dat de gemeente Leusden 42 organisaties heeft gecontracteerd voor de zorg en dienstverlening die in het kader van de WMO geboden wordt. Hiervan zag ik bij 7 organisatie het woord ‘thuiszorg‘ in de naam.

Voor de jeugdzorg heeft de gemeente 86 organisaties gecontracteerd en 17 organisaties voor begeleiding bij dyslexie.

Ik ken niet de achtergronden niet waarom er zoveel organisaties zijn gecontracteerd. Maar in eerste instantie lijkt me het erg veel voor de gemeente. Als ik dyslectisch was zou ik denk ik wel moeite hebben om uit die 17 organisaties een keuze te maken: hoe zit het met de kwaliteit van de hulp die is ingekocht?

Ik heb in de 70-er jaren van de vorige eeuw bij een kruisvereniging gewerkt, in de tijd dat de wijkverpleegsters van het Groene Kruis, Wit-gele en Oranje-groene kruis nog in dezelfde straat kwamen. Toen vond de overheid in het kader van efficiëntie en samenwerking dat de kleur van de wijkverpleging minder belangrijk was dan de kwaliteit. Kortom de kleuren werden afgeschaft en er kwam 1 wijkverpleegster in de straat.

Inmiddels is er wel een en ander in de zorgvraag en zorgaanbod veranderd. Maar ik vraag me af of we het ons vanuit kwaliteit van zorg en vanuit onze gemeenschappelijke financiën wel kunnen veroorloven dat

  1. Verschillende organisaties dezelfde hulp in dezelfde straat of wijk komen leveren
  2. Er zoveel administratieve tijd en energie gestoken wordt in het opstellen van offertes, het beoordelen van offertes en het controleren van het geleverde.

Ik las in de Leusden Nu een bericht over Van Onder Op. Een goed initiatief om te stimuleren dat mensen in een wijk meer met elkaar betrokken zijn. Maar om deze informele zorg goed te doen aansluiten op de formele zorg, moeten er niet te veel verschillende organisaties in de wijk rondlopen.

Mogelijkheid

Als tweede punt: de marktwerking zelf biedt de mogelijkheid om als cliënten of patiënten invloed uit te oefenen. Als klant kun je laten weten wat goede zorg is en wat beter kan, en daar kunnen aanbieders en financiers hun voordeel mee doen. Ook hier zie ik een taak voor de werkgroepen om de ervaringen van cliënten te verzamelen en te bundelen en in te brengen bij de WMO-adviesraad die hierover het college van B&W kan informeren. Klachtenprocedures bij instellingen zijn er natuurlijk ook, maar met name mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische stoornis gaan niet zo snel de barricades op.

Belangenbehartiging is opkomen voor belangen. De SMBL komt op voor de belangen van mensen in Leusden die dat zelf niet goed of niet kunnen: enerzijds door individuele belangen behartiging/ter-harte-neming (ombudsman, administratieve hulp, voedselbank) anderzijds door collectieve belangenbehartiging bij de organisaties, die een verantwoordelijkheid hebben op de terreinen van zorg, welzijn, wonen, vervoer, arbeid, inkomen, toegankelijkheid etc.. Dit kan zijn de gemeente, maar ook een zorgaanbieder waar het kwaliteit van zorg betreft, of bijvoorbeeld woningstichting of bedrijven en winkels waar het de toegankelijkheid betreft.

Kortom voldoende stof voor de werkgroepen Welzijn en zorg en de werkgroep Wonen Mobiliteit en Toegankelijkheid. Een goede ontwikkeling is dat de laatstgenoemde werkgroep betrokken is bij de nieuwbouw van de Biezenkamp en betrokken gaat worden bij de tot standkoming van het nieuwe gemeentehuis.

Slot

Tot slot nog een enkel woord over de vrijwilligers. Velen van u doen het werk gewoon zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven of de spotlight op te zoeken: u bent er en de organisatie kan erop vertrouwen dat u gewoon uw bijdrage levert. De SMBL is van plan dit jaar een ‘stille kracht’ onderscheiding in te stellen. Dit kan een speld worden of een beeldje of iets dergelijks met een waardebon. De aangesloten organisaties en SMBL-projecten dragen iemand voor (met vermelding van een motivatie) en een commissie bepaalt wie van de genomineerden de ‘stille kracht’ onderscheiding krijgt. Het wordt een commissie: want wanneer alle vrijwilligers zouden kunnen kiezen, komt van de stilte in het algemeen niet veel terecht. Anderzijds: het bestuur maakt het wel bekend en reikt de onderscheiding volgend jaar in de januaribijeenkomst uit; zo stil is het ook weer niet.

Sjef KempsAfsluitend: Ik hoop dat we er een goed jaar 2016 van maken. Deze bijeenkomst staat in het teken van elkaar ontmoeten en laten we er een gezellige middag van maken. Het koor Ach en Wee uit Achterveld zal hier een steentje aan bijdragen met smartlappen en levensliederen. En wellicht zijn er momenten dat het een interactieve bijeenkomst wordt en dat u mee kunt zingen. Maar dat laat ik graag aan de dirigent Frits Klostermann over.

Bedankt voor jullie aandacht.

Sjef Kemps

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.