nieuwjaarsbijeenkomst van SMBL

SMBL tovert vrijwilligers gezellige middag voor

De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van SMBL in De Koningshof voor alle vrijwilligers van de aangesloten organisaties, was ook dit jaar weer een leuke happening. Niet in de laatste plaats door het optreden van goochelaar Bert.

Een 75 vrijwilligers kwamen zaterdag 14 januari naar De Blekerij om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Voorzitter Sjef Kemps liet in zijn toespraak zaken de revue passeren die in 2016 voorbij kwamen, waarbij hij ook stilstond bij het initiatief van het bestuur om elk jaar een vrijwilliger te kiezen die wel eens in het zonnetje gezet mocht worden als Stille Kracht en daarmee feitelijk alle vrijwilligers ook te laten zien hoe hun belangeloze inzet gewaardeerd wordt. (zie onder)

Na wat huishoudelijke zaken was het podium voor goochelaar Bert. Hij pretendeerde niet Hans Kazan naar de kroon te steken maar liet het publiek op humoristische wijze wat eenvoudige trucjes zien. Wat daar vooral anders aan was, was dat hij de bezoekers een kijkje in de keuken gaf door sommige trucjes uit te leggen. Vingervlugheid en de aandacht en de ogen van het publiek daar zien te krijgen waar het feitelijk niet gebeurt dát is de eigenlijke truc van goochelaars, was de les van die middag. Zijn optreden werd onderbroken door een kleine pauze waar de genodigden een drankje en hapje werden geserveerd. In het vervolg van zijn performance betrok Bertus ook het publiek bij zijn tovenarij waardoor de sfeer er nóg meer in kwam.
De apotheose van de middag lag in de bekendmaking van de winnaar van de Stille Kracht trofee door Sjef Kemps, waarna iedereen nog even gezellig kon nababbelen.

goochelaar Bert


Leusdens Stille Kracht

Andries van Hijum is afgelopen zaterdag, 14 januari, verkozen tot Stille Kracht 2016. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van SMBL (Stichting Maatschappelijk Belang Leusden) ontving hij de bijbehorende trofee uit handen van voorzitter Sjef Kemps.

Stille Kracht

De Stille Kracht werd vorig jaar door SMBl in het leven geroepen en is een onderscheiding voor één van de vele Leusdense vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor één van de organisaties die ressorteren onder SMBL. Elke organisatie wordt jaarlijks gevraagd één vrijwilliger te nomineren, zijnde geen bestuurslid. De Voedselbank Leusden droeg Andries voor die al vijftien jaar als vrijwilliger actief is en sinds 2008 bij de Voedselbank als logistiek coördinator de wekelijkse verdeling van de producten in goede banen leidt en de andere vrijwilligers aanstuurt.
Hij was dit jaar in concurrentie met Henk Fleuren die door SMBL was genomineerd. Fleuren was lid van de Duwgroep en daarna bleef hij de nieuwe penningmeester bijstaan met advies en hand-en-span-diensten. Verder maakt hij deel uit van het coördinatieteam van de jaarlijkse ANBO-collecte waarvoor hij zelf ook regelmatig collecteerde.
De stichting Gastvrij Leusden nomineerde Joke Heyblok, die actief is binnen de stichting Vluchtelingen Leusden, gastvrouw is bij het Ontmoetingshuis en bij het maandelijkse ‘Eetavonturen met andere culturen’.
Het kwartet werd volgemaakt door Reino Talsma die door SOL (Samenwerkende Ouderen Organisaties Leusden) naar voren was geschoven. Zij (86) doet al 25 jaar de ledenadministratie van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)afdeling Leusden en alles wat daar nog meer komt bij kijken, plaatselijk en landelijk. Bijzonder daarbij – gezien haar leeftijd! – is dat ze dat ze dat in Excel doet.
De uiteindelijke keuze voor Andries van Hijum werd bepaald door de keuzecommissie die bestond uit Ines van Zandwijk, Anneke van Pijlen en Ton Geijsberts.


Het openingswoord door Sjef Kemps

Sjef Kemps

Nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari 2017

Beste leden van de ouderenbonden en vrijwilligers SMBL: Als voorzitter van Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden heet ik u hartelijk welkom. En ik wens jullie een voorspoedig, gelukkig, gezegend en zalig 2017.

Welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van de ouderenbonden, platform sociale zekerheid en SMBL, het samenwerkingsverband van Duwgroep, Stichting Gastvrij Leusden en Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden.

We hebben vanuit de SMBL deze nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor de leden van de ouderenbonden en als blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers. Ik zeg wel wij, maar het zijn de leden van de voorbereidingsgroep die het werk hebben gedaan. Ik denk dat we, gezien het programma, een leuke middag zullen hebben. Daar heeft de voorbereidingsgroep voor gezorgd samen met de mensen van de Koningshof. Waarvoor alvast dank.

Ik wil niet te lang stilstaan bij het afgelopen jaar. Want het risico van te lang en te veel terugblikken is dat je geen oog hebt voor de toekomst en dat die voorbij is voordat je er erg in hebt.
Toch enkele opmerkingen over het afgelopen jaar over de SMBL activiteiten waarbij jullie als vrijwilligers een grote bijdrage hebben geleverd .

 • Een club vrijwilligers die regelt dat er elke vrijdag voedselpakketten kunnen worden uitgedeeld. Kortom een goed lopende organisatie, die ook in 2017 door zal gaan. Ondanks het herstel van de economie is de laatste tijd het aantal klanten gegroeid. Momenteel worden er wekelijks 54 pakketten uitgereikt. En waarschijnlijk groeit het aantal de komende tijd omdat de norm om in aanmerking te komen voor de voedselbank verruimd gaat worden.
 • Het team houdt een wekelijks inloop-spreekuur op de vrijdagochtend van 10.30 tot 12.00 in het Ontmoetingshuis aan de Hamersveldse weg 100 in Leusden. Vragen waarmee het ombudsteam te maken kreeg, lagen op het terrein van arbeid, wonen, financiën, pgb in de zorg, vervoer. De mensen krijgen advies en waar nodig bemiddeling. De samenwerking tussen het team en de lokale instanties is goed. Zo kan er snel hulp geboden worden.
 • De website Voorleusden.nl is de moeite waard om regelmatig te bezoeken. Zij biedt informatie over nieuwe ontwikkelingen, over de organisaties, standpunten, activiteiten. en niet te vergeten de enquête over het busvervoer.
 • De ANGO-collecte is gestopt. Omdat de landelijke ANGO failliet ging.

De organisaties

 • De Duwgroep. Aandachtspunten van de Duwgroep waren het behoud van invalideparkeerplaatsen en de toegankelijkheid van de winkels in de Hamershof. Ook is zij betrokken geweest bij de regelgeving voor het nieuwe huisvuilbeleid; dit in het kader van de afvoer van incontinentiemateriaal. Voor 2017 staat op de agenda het ontwikkelen van een wandel c.q. duw app. voor mensen met een beperking, die via zo’n app in contact kunnen komen met iemand die met hem of haar wil gaan wandelen. Verder staat op de agenda om samen met andere partijen, waaronder de Larikslaan2 een themabijeenkomst te organiseren over de ontwikkelingen in de hulpmiddelen.
 • De stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden is samengegaan met Gastvrij Leusden. Toen de noodopvang van de SSBO dicht ging wilde een aantal vrijwilligers zich blijven inzetten voor de vluchtelingen die in Leusden komen wonen. En de twee organisaties zijn samen gegaan in de Stichting Gastvrij Leusden. Het wekelijkse Ontmoetingshuis aan de Hamersveldse weg gaat ook in 2017 door. Daarnaast wordt er gekeken of er op andere plaatsen een open huis gestart kan worden. Ook de maandelijkse “ Eetavonturen met andere culturen” in De Til worden voortgezet, alsook ‘Eet Mee’, waarbij een vluchteling door een gezin bij de maaltijd wordt uitgenodigd. Verder is de stichting Gastvrij Leusden met de gemeente en de NVA in gesprek om een maatjesproject voor nieuwkomers te gaan starten.
 • Binnen de SOL veranderde er wat omdat de lokale ANBO stopte. Maar daarvoor is de nieuwe Leusdense Algemene Seniorenvereniging in de plaats gekomen, zodat er weer 3 ouderenbonden in de SOL samenwerken.

De SOL staat voor Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden. Die organisaties zijn

 • KBO Katholieke ouderen bond afdeling Leusden – Achterveld
 • LAS Leusdense algemene senioren vereniging
 • PCOB protestants christelijke ouderen bond

De vereniging zet zich in voor 2 gebieden:

 • Ten eerste het organiseren van activiteiten.
  • Zo gaat de SOL ook in 2017 maandelijks “de Grijze Borrel” organiseren. Iedere tweede dinsdag organiseert zij in een café in Leusden een gezellige bijeenkomst waar mensen onder het genot van een drankje elkaar ontmoeten en bijpraten. Een groot aantal deelnemers sluit het af met een maaltijd.
  • Ook zijn er plannen voor een vakantiebeurs voor “Senioren met een zorgvraag”.
  • Verder informeren de drie bonden hun leden en elkaar over hun activiteiten zoals dagtochten, meerdaagse reizen en themabijeenkomsten (bijvoorbeeld ‘Rouwen hoe doe je dat?, Zuidelijk Afrika in woord en beeld).
 • Ten tweede behartigt de SOL de belangen van ouderen op lokaal niveau.
  • Binnen de SMBL werkt de SOL samen met de Duwgroep en St. Gastvrij Leusden aan gezamenlijke onderwerpen die bij betreffende partijen spelen. Zo  kan er een sneller en een beter resultaat voor de bredere achterban bereikt worden.
  • Binnen de SMBL-werkgroep  wonen, mobiliteit en toegankelijkheid werken SOL en Duwgroep samen om een forse aanpassing van de nieuwe busroutes er door te krijgen bij de provincie, zodat weer het grootste deel van het dorp  de bushaltes makkelijk kan bereiken. Het afgelopen jaar was er al veel commotie over de plannen van nieuwe buslijnen van Syntus. Ondanks een stevige brief van SMBL en de resultaten van de enquête van de werkgroep van juni zijn de Syntus bussen op 11 december toch gaan rijden. En niet tot tevredenheid van de Leusdenaren zoals in de kranten afgelopen tijd te lezen was. Afgelopen maandag is de werkgroep Wonen Mobiliteit en Toegankelijkheid opnieuw een enquête over de nieuwe buslijnen gestart; hierop hebben momenteel 350 mensen gereageerd. De resultaten hiervan zullen worden gebruikt om de provincie en Synthus te overtuigen dat de busroutes aan gepast worden.

Een ander onderwerp van de werkgroep Wonen Mobiliteit en Toegankelijkheid is de toegankelijkheid van het nieuwe gemeente huis; ook daarbij is de werkgroep betrokken. Of dat zoden aan de dijk zet moet nog blijken. Meestal wordt er aan het begin van plannen voor openbare gebouwen rekening gehouden met diverse belangen, maar wordt gedurende het verder uitwerken en realiseren veel geschrapt. Het zal niet de eerste keer zijn dat het besparen van een dubbeltje een kwartje mag kosten!  dat een gebouw ontoegankelijk wordt opgeleverd en dat na een half jaar er weer verbouwingen moeten plaats vinden om het toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De werkgroep zal zich inzetten om dit te voorkomen.
M.b.t. Wonen heeft de werkgroep gereageerd op de woonvisie over de ontwikkeling van de woningen in Leusden. De visie klinkt positief, maar zij is er nog niet gerust op dat er voldoende aandacht is voor betaalbare, levensloopbestendige woningen voor ouderen.

Het thema ‘Zo lang mogelijk thuis blijven wonen’ speelt ook binnen de SMBL-werkgroep Welzijn en Zorg: Hoe kunnen we langer Thuis Wonen bevorderen. Kunnen we de randvoorwaarden daarvoor organiseren en/of verbeteren.
In dit kader besteedde de werkgroep veel aandacht aan het gemeentelijk beleid rond de huishoudelijke zorg. Zo sprak de werkgroep haar zorg uit over het ontbreken van vertegenwoordigers van de bevolking bij het overlegtraject dat de gemeente organiseerde om tot een visie op huishoudelijke zorg voor de komende jaren te komen.
Ook plaatste zij kanttekeningen bij de plannen van de gemeente om in 2017 de aanbieders van de thuiszorg tegen een lager tarief te contracteren. Zij heeft erop gewezen dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit, omdat er dan minder geld is voor bijscholing en minder tijd is voor vroegsignalering.
Verder heeft de werkgroep het afgelopen jaar commentaar gegeven op de nieuwe gemeentelijke beleidsregels WMO die afgelopen 1 januari zijn ingegaan. Zij zal het komend jaar de invoering ervan volgen.

Ook is de werkgroep Welzijn en Zorg betrokken geraakt bij het volgende.
Afgelopen jaar hebben SMBL en –toen nog- Steunfonds Vluchtelingen Leusden aan tafel gezeten bij een overleg tussen een aantal Leusdense fondsen. Aanleiding hiertoe waren signalen dat hulpverleners die in hun contact met de cliënt op financiële problemen van de cliënt stuitten, niet goed wisten waar zij met die vraag te recht konden en zo aan het winkelen waren. In dat overleg kwam naar voren dat er sommige fondsen meer vragen krijgen dan andere en dat sommige fondsen zich op dezelfde doelgroep richten zondat dat goed van elkaar te weten. Er was bereidheid bij de fondsen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te kijken of er een gemeenschappelijk punt kan komen waar vragen kunnen worden neer gelegd en waar dan snel een financiële ondersteuning kan worden geregeld: kortom een knooppunt tussen professionele zorg en fondsen. Op hun verzoek is de gemeente aan dat overleg deel gaan nemen. In het vervolgoverleg werd duidelijk dat zo’n samenwerking en afstemming tussen professionele hulpverleners en vrijwilligersorganisaties ook op anders terreinen wenselijk en nodig is. Iets wat door onderzoek en acties van de groep ‘van onderop’ ook duidelijk is geworden. Inmiddels denkt de werkgroep Welzijn en Zorg samen de fondsen, de gemeente en Larikslaan 2 mee over goede plannen voor de samenwerking en afstemming tussen professionele hulpverleners en vrijwilligersorganisaties.

Een ander punt in het kader van de belangenbehartiging wil ik nog noemen waar we als SMBL en belangenorganisaties in 2017 mee te maken krijgen.
Afgelopen jaar heeft de gemeente plannen ontvouwt om in 2017 tot een participatiegraad te komen. Deze moet de WMO-adviesraad, die per 1 januari 2017 is opgeheven, en het Platform Sociale Zekerheid vervangen.
Deze participatieraad zal uit drie personen bestaan die gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders adviseren over zaken op het gebied van welzijn en zorg, werk en inkomen en jeugdzorg. De drie personen kunnen zelf organisaties en personen benaderen om tot een goed advies te komen. Organisaties zelf kunnen ook deze 3 personen benaderen. Daarnaast komt er een digitaal platform, dat toegankelijk is voor alle Leusdense burgers en organisaties, en waarvan de informatie door de participatieraad gebruikt zal worden om tot een goed advies te komen. In het kader van de belangenbehartiging zullen we als SMBL deze ontwikkeling goed in de gaten houden en een contact met de participatieraad ontwikkelen.

Samengevat: er is het afgelopen jaar veel gerealiseerd dankzij jullie inzet als vrijwilliger van SMBL en van de SOL, Duwgroep en Stichting Gastvrij Leusden. En er zijn zaken in gang gezet waarvoor ook in 2017 uw inzet zeer welkom en nodig zal zijn.

Tot slot: vorig jaar hebben we een ‘stille kracht’ onderscheiding ingesteld. Aan het eind van deze bijeenkomst zal deze worden uitgereikt.
Ik ga ervan uit dat we er een goed jaar 2017 van gaan maken. Deze bijeenkomst staat in het teken van elkaar ontmoeten en laten we er een gezellige middag van maken. Bedankt voor jullie aandacht.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.