Gastvrij Leusden aan de gemeenteraad

Gemeenteraad Leusden
Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

Leusden, 04 Februari 2018

Betreft: Aanbevelingen sociale integratie statushouders Leusden

Gastvrij Leusden aan de gemeenteraad

Geachte gemeenteraadsleden,

Op 26-01-2018 heeft er een groot overleg plaats gevonden tussen de Gemeente, NVA, Larikslaan2, Woningstichting Leuden en Stichting Gastvrij Leusden.
Wij van de Stichting Gastvrij Leusden hebben dit overleg als heel positief ervaren en hebben daar met alle partijen afspraken kunnen maken. Afspraken om de sociale integratie van de Leusdense statushouders beter in kaart te kunnen brengen en te kunnen intensiveren.

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande stukken waarin wij vanuit Stichting Gastvrij Leusden uiteen zetten hoe de sociale integratie van de Leusdense statushouders een betere plek binnen de samenleving van Leusden kan krijgen.

Uiteraard zijn wij bereid de onderstaande stukken aan u of uw partij toe te komen lichten en van gedachten met u te wisselen betreffende onze bijdrage aan de verbeteringen van de sociale integratie van de statushouders in Leusden.

Wij signaleren de volgende knelpunten ten aanzien van de integratie van statushouders.

Inburgeren wordt gelijkgesteld aan het leren van de taal

Taal is de sleutel tot integratie, maar kun je niet gelijkstellen aan inburgeren. Het begint met taal, daarnaast ga je inburgeren. Je thuis voelen in Leusden, de Nederlandse cultuur leren begrijpen, vriendschappen sluiten, bijdragen aan de maatschappij.

Onze mening hierin is :

 • Verbreed de definitie inburgering in het integratiebeleid.
 • Bied maatwerk; jonge statushouders hebben andere behoeften dan gezinnen of oudere statushouders.

Burgerinitiatieven serieus nemen Integreren doe je samen

We ervaren op een aantal punten dat de gemeente zich terugtrekt bijvoorbeeld wanneer het gaat om financiën of actief meehelpen.
Onder het motto ‘Integreren doe je samen’ kan veel moois bereikt kan worden.
Onze mening hierin is:
Beschouw Leusdense burgers en burgerinitiatieven als partner in plaats van partij.
Benut kansen t.a.v. samenwerking beter.
Bevorder onderlinge ontmoeting tussen nieuwkomers en inwoners.

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding kan en moet anders en beter:

NVA begeleidt de statushouders wanneer ze de sleutels van hun huis krijgen, alle papieren moeten regelen, zorg- en huurtoeslag aanvragen en wat al niet meer. Dit wordt grotendeels gedaan door een eigen groep vrijwilligers, werkend vanuit kantoor. Zij kennen de persoon die ze voor zich hebben niet en weten niet hoe de situatie in Leusden is.

Onze mening hierin is:

 • Maatschappelijke begeleiding door professionals (alle papier/regelwerk, financiën)
 • Sociale begeleiding wordt uitgevoerd door vrijwilligers; maatjes. (de ‘weg vinden’ in de samenleving)
 • Bied het maatje ruggensteun door professionals van Larikslaan 2 wanneer het maatje problematiek of moeilijke situaties signaleert. Denk bijvoorbeeld aan PTSS, huiselijk geweld, schulden.
 • Intensiveer de maatschappelijke begeleiding

Een buddy wordt altijd aangehaakt bij het traject van de statushouder . Ook hier hebben we op 26 januari beginafspraken over gemaakt.
We zien dat in Leusden bij een aantal trajecten de betaalde kracht een deel van de taken van maatschappelijke begeleider oppakt en ervaren dat als prettig en professioneel.
We denken dan ook dat het onderbrengen van de maatschappelijke begeleiding bij professionele krachten van meerwaarde is voor de statushouder.

Sociale begeleiding

Gastvrij Leusden en de NVA werken samen in de begeleiding van statushouders waarbij de NVA namen en adressen doorgeeft van nieuwe statushouders. Deze overdracht verloopt niet goed.
Dit wordt mede veroorzaakt door een Leusdenaar die zich nog steeds als maatschappelijke begeleider profileert maar geen relatie meer met de NVA heeft. Deze Leusdenaar onderhoudt contact met (nieuwe) statushouders en draagt deze niet over aan de NVA/GVL.
In het groot overleg van Woningstichting Leusden, de NVA, Larikslaan2 , Gemeente Leusden en St Gastvrij Leusden van 26 januari jl. zijn afspraken gemaakt om deze overdracht en de samenwerking te verbeteren. We hebben er vertrouwen in dat deze afspraken een beter platform bied richting de sociale integratie van de statushouders

Monopolypositie NVA

Doordat statushouders voor de maatschappelijke/ trajectbegeleiding altijd bij NVA terecht komen, kiezen ze dientengevolge vaak voor de taalschool van NVA in plaats van één van de andere taalscholen in Amersfoort.
De NVA als begeleidende organisatie is (te) nauw verweven met de NVA als taalaanbieder. Hierdoor neemt de NVA een monopolypositie in en krijgen overige taalaanbieders minder kans.
Onze menijng hierin is:

 • Koppel het gesprek over traject/maatschappelijke begeleiding los van de taalintake; de intelligentietest.
 • Informeer tijdens dit eerste gesprek de statushouder objectief over de diverse taalscholen; doe dit niet alleen per brief.
 • Geef de statushouder na het gesprek twee weken bedenktijd om de taalschool te kiezen
 • Neem de intelligentietest pas af wanneer de statushouder voor de NVA als taalschool kiest.

Verbeter (taal)onderwijs 

Het NVA heeft lange wachtlijsten voor het volgen van taalonderwijs. Dit vergroot de kans op passiviteit en mogelijk depressiviteit bij de statushouder.
Het denkniveau wordt onderschat waardoor statushouders een taaltraject onder hun niveau volgen.
Het in de praktijk brengen van de taal gebeurt al wel maar niet met het oog op werk bij de aanbieder van de taalstage.
Een vakopleiding kan pas gestart worden als de statushouder zijn inburgering/taalexamen behaald heeft.
Onze mening hierin is:

 • Pak de wachtlijst voor taalonderwijs aan; laat de NVA doorverwijzen naar andere taalaanbieders
 • Bied ook ’s avonds les aan en ga door in de vakantie. 
 • Bied taalstages (niveau B1/B2) op het niveau van de statushouder aan bij bedrijven waar nieuwkomers in een later stadium aan het werk kunnen op hun eigen niveau.
 • Start in een eerder stadium met een vakopleiding.
 • Sluit aan bij het denk/opleidingsniveau en zoek naar mogelijkheden w.b.t. studie en/of werk. Dat voorkomt dat het welzijn van statushouders verminderd omdat hun talent niet erkend en benut wordt.
 • Extra inzet op (het alfabetiseren van) groepen met een onderwijsachterstand is erg belangrijk.
 • Bied maatwerk aan statushouders en hierbij meer rekening te houden – waar mogelijk- met hun eigen ambities en wensen. 

Statushouders tussen 18 – 30 jaar

 • Verwijs statushouders tussen de 18 en 30 jaar, als ze qua intelligentieniveau op het MBO thuishoren, zo snel mogelijk door naar MBO/Eva opleidingen (in combi horeca, zorg, techniek of bouw). Taalontwikkeling en inburgering versnellen op deze manier.
 • Geef statushouder de kans te studeren i.p.v. zo snel mogelijk naar een baan te helpen.
 • Bied statushouders met Hbo+ niveau versneld B1/B2-taalcursus waardoor zij op MBO3, MBO4 kunnen beginnen of een schakelklas HBO kunnen volgen.

Statushouder 30+ 

 • Bied statushouders die in land van herkomst op mbo-niveau werkzaam waren, versneld B1/B2 taalcursus om daarna een mbo-BBL1 te starten.
 • Laat de afronding van inburgering op het mbo plaatsvinden. Dit voorkomt dat men gedwongen wordt tot ongeschoold werk omdat de inburgeringsperiode is afgerond.
 • Statushouders van 30 jaar of ouder moeten de mogelijkheid hebben om met behoud van de bijstandsuitkering een opleiding te volgen.
 • Informeer duidelijk en eenduidige over onderwijsmogelijkheden voor statushouders van 30+.
 • Werk nauw samen met UAF om meer/betere doorstroom naar het juiste onderwijsniveau te bevorderen. 

Analfabeten

 • Bied niet gealfabetiseerde statushouders een gratis cursus alfabetisering aan. Laat hen pas gebruik maken van DUO-lening zodra ze gealfabetiseerd zijn. Het behalen van A2 (verplicht niveau inburgering) is dan beter haalbaar binnen de 600 lesuren die hiervoor staan. 

Verbeter toeleiding naar werk 
Als maatschappelijke begeleiding, het (taal)onderwijs verbeteren, zal de toeleiding naar werk ook makkelijker en sneller kunnen gaan.

 • Help statushouderszo snel mogelijk aan werk op het juiste niveau. 
 • Benut daarbij kansen die zich voordoen in de huidige arbeidsmarkt.
 • De bouw, zorg, horeca en IT-sector heeft personeel nodig.
 • Sluit aan bij de persoonlijke voorkeur en mogelijkheden van nieuwkomers voor beroep.
 • Betrek Leusdense bedrijven actief bij het aanbieden van werk.
 • Organiseer een Matchbeurs
 • Informeer deze bedrijven over mogelijkheden en subsidies om statushouders een stageplaats of een betaalde baan aan te bieden.
 • Benut het netwerk van de bij de statushouder betrokken burgers.
 • Ontzorg de bedrijven door de afwikkeling van papieren te begeleiden of hen de te zetten stappen te wijzen.

Lever maatwerk!!

Onze mening is :

 • Coach, begeleid het traject op weg naar studie, werk en begin daar z.s.m. mee, in samenwerking met organisaties als UAF/ UWV. 

Financiën

Er is een grote financiële reserve bij de NVA, terwijl er volgens ons nog een aanzienlijke opgave ligt om met name de maatschappelijke begeleiding te verbeteren, maar ook het taalonderwijs en de toeleiding naar werk.
Onze mening hierin is : Stel op korte termijn een plan op voor de besteding van dit geld in overleg met alle partijen en ten behoeve van de sociale integratie van de statushouders in Leusden.

Afghaan vluchteling kinderen

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Gastvrij Leusden;

 • Michael Verheijen
 • Lieske Burger
 • Tina de Vries
 • Annerieke van Wijk

Gastvrij Leusden

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.