Verkiezingsprogramma’s onder de loep

In Leusden doen alleen landelijke politieke partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen: CDA, CU/SGP, D66, GL/PvdA ,VVD en als nieuwkomer de SP. Dit is anders dan in veel andere gemeenten waar lokale partijen de toon zetten. De verkiezingsprogramma’s in Leusden laten geen grote tegenstellingen zien. Alle partijen hebben veel aandacht voor duurzaamheid en groen, zijn tegen woningbouw voorbij het Valleikanaal, streven naar goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft, etc. Maar wie moet het initiatief nemen om die doelen te realiseren: de gemeente of de samenleving? Of toch maar liever gemeente en inwoners samen? Hieronder enige voornemens met betrekking tot ouderen en mensen met een beperking.

verkiezingsbeloftes

Initiatieven

De SP vindt dat de gemeente een zorgplicht heeft en burgers mogen nooit afhankelijk worden van bijvoorbeeld charitatieve instellingen. Voor de VVD is vooral de samenleving aan zet: de gemeente gaat meedoen in initiatieven van onze inwoners en bedrijven, want ‘de gemeente is er voor ons’. CDA, CU/SGP, D66 en GL/PvdA kiezen meer voor het ‘samen’ model. Het CDA wil ‘met elkaar’ bouwen aan een warme samenleving dichtbij in de buurt door het benutten van ‘het maatschappelijk middenveld’.  D66 en GL/PvdA willen burger- en buurtinitiatieven van inwoners stimuleren en door de gemeente laten faciliteren.  Interessant is het ‘right to challenge’ dat CU/SGP en VVD in Leusden willen  introduceren: als de bewoners iets beter kunnen dan de gemeente, moeten zij daar de kans toe krijgen, inclusief het daarvoor benodigde budget.

Wijkniveau

De samenwerking tussen gemeente en burgers moet vooral tot stand komen op wijkniveau. De SP wil buurtbewoners (mede)zeggenschap geven over voorzieningen in de buurt. GL/PvdA en CU/SGP willen een wijkbudget introduceren, waarmee zij inwoners eigen verantwoordelijkheid geven. De besteding kan en mag per wijk verschillen. GL/PvdA stellen: als buurtinitiatieven passen binnen de kaders die de gemeenteraad stelt, dan moet deze zo’n plan of  activiteit (laten) uitvoeren. Zij streven naar een wijkgerichte woon- en zorgvisie waardoor ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Het CDA onderstreept het belang hierbij van hulp georganiseerd in de wijk, met vrijwilligers die worden ondersteund door professionals.

Inlooppunten

CDA, CU/SGP, D66, GL/PvdA en de SP ondersteunen het belang van het opzetten van ‘huiskamers’ of inlooppunten in de wijken. Deze ‘wijkkamers’ liggen op loopafstand van en worden beheerd door wijkbewoners. Hier kunnen inwoners elkaar ontmoeten, aan activiteiten deelnemen, informatie inwinnen en uitwisselen en hier kan bijvoorbeeld Larikslaan2 of de wijkverpleegkundige spreekuur houden. Dit zijn bij uitstek plaatsen waar gemeentelijk beleid en burgerinitiatieven kunnen samenkomen.

Bron: Leusder Krant

                                

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.