DUWgroep: Kerntaak

Kerntaak Duwgroep

Belangenbehartiging van inwoners van Leusden met een beperking en/of chronische ziekte. Bevorderen onderling contact, geven van voorlichting en ondersteuning en het inventariseren en ondersteunen van klachten en verbeteringsvoorstellen van inclusief beleid en op participatie en integratie gerichte activiteiten.

A. Contacten doelgroep/service aan doelgroep

Doelstelling: Intensiveren van contacten ( individueel/ collectief) met de achterban en het organiseren van specifieke activiteiten voor een brede achterban of bepaalde doelgroep.

 • Koffieochtenden, lotgenotencontact, activiteiten om eenzaamheid te bestrijden
 • Grand Café voor achterban: burgers met een beperking en/of per doelgroep, bijv. bewoners en relaties Plus Wonen ( jonge mensen met schizofrenie en andere chronisch psychotische stoornissen)
 • Bijeenkomsten voor autisten, resp. inwoners van Leusden met een aandoening binnen het autistisch spectrum
 • Contact met de ( besturen van) patiëntenorganisaties in Leusden en omgeving.

B. Belangenbehartiging ( extern) en Samenwerking

Doelstelling: Uitbouwen belangenbehartiging op collectief niveau. Relaties onderhouden met overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven en patiënten-/consumentenorganisaties. Actieve inbreng in de samenleving gericht op het maximaal kunnen meedoen van alle inwoners ( inclusief denken).

 • Onze relaties met bestaande samenwerkingsverbanden zijn aan herijking toe ( bijv. met de Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden, patiëntenorganisaties etc.). Specifiek is de relatie met de VAC ( vroegtijdige raadpleging bij plannen voor de gebouwde omgeving of openbare ruimte) aan verbetering toe. Met de Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden en de Kringloopcentra kunnen vragen omgezet worden in concrete projecten.
 • In provinciaal verband zullen projecten inzake de toegankelijkheid van natuurgebieden punt van aandacht vormen.
 • De toegankelijkheid van de openbare ruimte, winkels, kantoren en restaurants zal periodiek getoetst worden, rapportages worden uitgebracht en projecten opgestart, w.o. een openbaar toegankelijk toilet in de winkelcentra. Aandacht voor toegankelijkheid zwembaden.
 • Onderzoek naar servicepakketten en personenalarmering voor inwoners Leusden.

C. Uitbreiding bestuur en vrijwilligers, taken en acties bestuur

Doelstelling: Om bovenstaande activiteiten te kunnen realiseren zijn meer mensen nodig, als bestuurslid of als vrijwilliger in een projectgroep.

 • Actief zoeken naar nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers.
 • Het zoeken van persmomenten en het inzetten voor publiciteit naar burgers, politiek, bestuur.
 • Hierbij ook betrekken onze presentatie, logo, vlag en andere informatiedragers.

Werkwijze

*Per actie wordt een bestuurslid verantwoordelijk . In projectgroepen, voor wat grotere acties, kunnen vrijwilligers deelnemen. D.m.v. een actielijst zal het bestuur met regelmaat de voortgang van de acties volgen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.